Časté otázky - Energetický štítek pro bytový dům

Dotazy k tzv. „štítkování budov“ a pořizování PENB

 

Kdo bude muset nově pořídit průkaz energetické náročnosti budovy?

Termíny do kdy je nutné vypracovat energetický průkaz pro bytový dům: 

 nad 1 500 m2 do 31.12.2014
 nad 1 000 m2 do 31.12.2016
 pod 1 000 m2 do 31.12.2018

Od 1. ledna 2016 Při pronájmu ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů.

  

Jaké jsou ceny PENB?

Cena je závislá na typu a velikosti objektu a také na dostupnosti podkladů, které jsou k dispozici. Ceník pro stávající budovy naleznete zde: Ceník energetických průkazů budovy

 

Jak dlouho platí průkaz energetické náročnosti?

PENB platí podle zákona 10 let, pokud nebudete provádět větší změnu dokončené budovy (nad 25%).

 

Stačí podklady poslat e-mailem energetickému specialistovi, nebo si musí dům osobně prohlédnout?

Zpracovatel PENB musí mít k dispozici věrohodné informace. Pokud mu je zadavatel neposkytne, měl by si je osobně ověřit. To však znamená náklady navíc, které se promítnou do ceny zpracování PENB.

 

Co vlastně musí obsahovat podklady, které energetický specialista potřebuje k provedení výpočtů?

Pokud není k dispozici projekt s technickými zprávami, které obsahují skladby konstrukcí obvodové obálky budovy, je nutno stav budovy ověřit na místě měřením a případnými sondami do těchto konstrukcí. Další údaje nutné k výpočtu jsou informace o stavu technických zařízení budovy- vytápění, větrání, osvětlení, chlazení, rekuperace… Zjištění a dokladování těchto údajů si vyžádá dodatečné náklady, které se promítnou do ceny zpracování PENB.

 

K čemu mi bude energetický štítek? Pomůže lépe prodat nemovitost?

Energetický štítek dává kupujícímu spolehlivou informaci o tom, jak je provoz nabízené budovy hospodárný. Dosud předkládaná vyúčtování za spotřebované energie jsou zpravidla ovlivněna zvyky a způsobem hospodaření dosavadních uživatelů (část roku neobydleno, topí se pouze v jedné místnosti). Kupující, který se rozhoduje pro tak velkou investici, však potřebuje objektivní hodnocení. Ve vyspělém světě je stupeň energetické náročnosti budovy jednou ze základních informací, které jsou u nabízené nemovitosti inzerovány.

 

Jestliže budu ignorovat požadavky zákona a nechci dávat peníze za žádný štítek, může se mi něco stát?

Ano. Dodržování uvedených požadavků kontrolují podle zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon) územní inspektoráty Státní energetické inspekce (SEI). Inspektoři jsou oprávněni vyžádat si od kontrolovaných osob veškeré informace potřebné k posouzení souladu výrobků spojených se spotřebou energie s požadavky zákona o hospodaření energií. Při nedodržení zákona mohou vlastníkovi budovy nebo společenství vlastníků jednotek udělit pokutu. Kontrolu vykonává Státní energetická inspekce, ta také v případě porušení povinnosti vybírá a vymáhá pokuty. Kontroly probíhají na základě náhodných výběrů, do budoucna se však počítá i s podněty kupujících či nájemců, kteří průkaz od pronajímatele či prodávajícího neobdrželi. U fyzických osob je porušení povinností vyplývajících ze zákona bráno jako přestupek, za který lze uložit pokutu do 100 000 korun. U právnických osob a podnikajících fyzických osob, společenství vlastníků jednotek, energetických auditorů se jedná o správní delikt. Pokuta za správní delikt může být uložena v rozsahu do výše 100 000 Kč, 200 000 Kč, případně do 5 milionů korun v závislosti na závažnosti správního deliktu a na osobě, která jej spáchala. Například za nedoložení průkazu hrozí právnickým a podnikajícím fyzickým osobám pokuta až do výše 100 000 Kč, u společenství vlastníků jednotek pokuta až do 200 000 Kč. U provozovatelů budov využívaných pro účely školství, poskytování ubytovacích služeb, zdravotnictví apod. může činit pokuta za správní delikt neumístění průkazu na veřejně přístupném místě v budově až 5 milionů korun. Přestupky a správní delikty však nelze stíhat neomezeně. Promlčecí lhůta pro projednání přestupků činí u fyzických osob jeden rok od spáchání přestupku. Odpovědnost právnické osoby za správní delikt se promlčí ve lhůtě jednoho roku poté, co se o něm správní orgán dozvěděl, nejpozději však do dvou let ode dne, kdy byl spáchán.

 

Týkají se tato ustanovení zákona i bytů v družstevním vlastnictví?

Ano, pokud dojde k převodu nemovitosti- tedy změně vlastníka. U družstevního bytu nejde o převod nemovitosti, ale o převod členských práv, a proto není nutné nechat si zpracovat průkaz. Od roku 2016 půjde o pronájem ucelené části nemovitosti, tudíž i všechny družstevní domy budou muset mít průkazy zpracované. Vlastníkem domu je družstvo, takže vlastník bude muset mít k dispozici PENB.

 

Jak řešit spory ve společenství vlastníků, když nedojde k dohodě, a byt v domě je třeba prodat?

Zákon je nutno dodržet i přes nesouhlas jednotlivých vlastníků. Majitel budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni od 1. ledna 2013 zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy nebo její ucelené části (například bytu), při jejím pronájmu a od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části. Při prodeji a pronájmu bytu bude možno dočasně nahradit PENB fakturami za všechny energie za poslední tři roky za bytovou jednotku.

 

Pokud v domě proběhla větší rekonstrukce po 1.1.2009, měl by být PENB při té příležitosti vyhotoven (§6a odst. 2 písm b).

Pokud předchozí možnosti selžou, je možné vyhotovit PENB pro jednotlivý byt (§ 2 odst. 1 písm. m).

 

Vlastníme již PENB na bytový dům. Chceme vylepšit zateplení výměnou oken. Musíme si nechat PENB znova spočítat?

Ano, pokud původní PENB nebyl zpracován ke stavebnímu povolení, které tuto výměnu předpokládalo. Ano, pokud budou měněná okna ve větší ploše než 25% plochy obálky budovy.

 

Jak řešit spory ve společenství vlastníků, když nedojde k dohodě, a byt v domě je třeba prodat?

Zákon je nutno dodržet i přes nesouhlas jednotlivých vlastníků. Majitel budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni od 1. ledna 2013 zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy nebo její ucelené části (například bytu), při jejím pronájmu a od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části. Při prodeji a pronájmu bytu bude možno dočasně nahradit PENB fakturami za všechny energie za poslední tři roky za bytovou jednotku.

 

Pokud v domě proběhla větší rekonstrukce po 1.1.2009, měl by být PENB při té příležitosti vyhotoven (§6a odst. 2 písm b).

Pokud předchozí možnosti selžou, je možné vyhotovit PENB pro jednotlivý byt (§ 2 odst. 1 písm. m).

 

Vlastním bytový dům, který je víc jak 150 let starý (vystavěný Němci, kteří byli odsunuti po 2.sv.válce). Dokumentace neexistuje a víc jak 3 roky v něm nikdo nebydlí. Je ve špatném stavu, ale přesto se našel kupec, který má o tuto budovu zájem. Jak je to tedy s energetickým štítkem v tomto případě?

I pro tento dům platí povinnost podle zákona č. 318/2012 Sb. při prodeji vypracovat PENB - průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz musíte předat nejpozději při podpisu kupní smlouvy, jinak riskujete pokutu.

 

 Jsem majitel bytového domu ze třicátých let. Dům je v soukromém vlastnictví jediného vlastníka, nejedná se o společenství. V domě je deset bytů, dva byty využívá naše rodina, zbytek pronajímáme. Platí pro nás povinnost nechat zpracovat PENB a pokud ano od kdy? Děkuji

Ano platí pro vás povinnost nechat si vypracovat průkaz. Protože pronajímáte ucelené části budovy (některé byty), měl byste mít PENB nejpozději 1.1. 2016. Jako majitel bytového domu (bez ohledu na to, zda byty pronajímáte či nikoliv) byste měl mít PENB: Do 1.1.2015, jedná-li se o dům s energeticky vztažnou, tj. podlahovou plochou nad 1500 m2, Do 1.12017 (nad 1000 m2) Do 1.12019 (méně než 1000 m2). Záleží tedy na tom, jak je váš dům veliký, ale povinnost mít PENB nastává nejdříve 1.1.2015.

 

Je nutné pořídit PENB v případě, že vlastním byt, který je momentálně v pronájmu?

V případě, že pronajímáte jeden byt, není třeba pořizovat PENB. Tato povinnost nastane až od 1.1.2016.

 

Musí mít PENB i domy památkově chráněné?

Ano. Pro tyto domy neplatí žádná výjimka.

  

Nenašli jste odpověď na vaší otázku?

Máte-li jakoukoli otázku o Průkazu Energetické Náročnosti Budovy.
Neváhejte se bezplatně zeptat.

Zodpovídání otázek je zdarma

Jméno:
E-mail:
Otázka:

S osobními údaji je zacházeno dle znění Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000.
            Poskytnuté údaje nebudou předány třetím stranám.

 

PENB - Rychle

Nejrychlejší zpracování PENB

Expresní zpracování do 3 dnů od zadaní

Určete si v poptávce termín jaký potřebujete.

PENB - Levně

Cena PENB na internetu

ceny včetně DPH

  • Ceny pro novostavby od 2 925 Kč
  • Ceny pro stávající RD od 4 500 Kč
  • Cena pro bytový dům od 5 900 Kč

Zadejte poptávku a přesvěčte se.

PENB - Kvalitně

Kvalitní a odborné zpracovaní.

Máme řadu zkušeností

přesvědčte se v Referencích

2014 ® ArchEnergy s.r.o. Google+