Jak číst penb?

průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy mívá desítky stran. Grafická část je jeho nejznámějším dílem. Přehledně shrnuje nejdůležitější informace o energetické náročnosti dané nemovitosti. Zde se věnujeme stručnému popisu  této grafické části PENB. 

Lidé si často mylně myslí si, že se dozvědí reálné roční provozní náklady na energie. Energie uvedené  v průkazu jsou pouze vypočtené hodnoty.  Průkaz energetické náročnosti budovy hodnotí standardní provoz domu při „průměrné“ zimě, teplotě v interiéru, průměrné době svícení či koupání. Pokud však někdo vytápí pouze část domu, zima je teplejší, než je dlouhodobý průměr, či se často nekoupe v horké vodě, reálné spotřeby energií jsou pochopitelně nižší. A takových možností ovlivnění reálných spotřeb je mnoho. 
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) neobsahuje jen mediálně známou grafickou úvodní stránku, ale i dalších cca 15 stran. Vše nejdůležitější je uvedeno na první grafické straně. 

 

PENB

Vyhláška podle které je průkaz zpracován

Nová vyhláška č 264/2020 nahradila původní vyhlášku č. 78/2013, podle které se průkazy zpracovávaly od roku 2013 – do 1.9.2020. 
Platnost průkazu je 10 let, tedy se ještě můžete setkat z průkazy zpracovanými podle vyhlášky č. 148/2007 Sb., které byly vypracovány do roku 2012. Podle každé vyhlášky vyjde hodnocení diametrálně jinak. Tedy například v reklamních materiálech je potřeba označit, podle které vyhlášky je průkaz vyhotoven.

Energeticky vztažná plocha 

Energeticky vztažná plocha je měřena po jednotlivých podlažích, vždy k vnějším okrajům obvodových stěn. Je proto větší, než běžně uváděná užitná plocha.
Její přesný výpočet stanoví vyhláška. Na energeticky vztažnou plochu se vážou všechny měrné hodnoty uvedené v průkazu.

Klasifikační třída 

Šipka ukazuje stav hodnocené budovy a její zařazení do klasifikační třídy energetické náročnostiHlavní klasifikační třída ukazuje hodnotu na základě neobnovitelné primární energie. Zjednodušeně je to vypočtená energie přenásobená koeficientem primární energie pro daný druh energie. V praxi to znamená například, že úplně stejný dům stejně zateplený, ale jednou vytápěný plynem a jednou elektrickým kotlem, bude mít úplně jinou klasifikační třídu. Pro plynový kotel to bude např. třída C a pro elektřinu třída G,

Splnění požadavků

Šipka ukazuje, zda výpočet energetické náročnosti vyhovuje pro výstavbu nové budovy, nebo pro její rekonstrukci. Pokud nevyhovuje, nejsou projektované úpravy domu vyhovující a stavební úřad nemůže vydat  souhlasné rozhodnutí. Pro dosažení splnění požadavků na hodnocenou budovu je proto pro projektanty nezbytné navrhované úpravy konzultovat s energetickým specialistou.

Rozdělení dodané energie 

Podle tohoto grafu si vlastník budovy, či zájemce o její koupi nebo pronájem, může udělat představu o poměru energii při jejím typizovaném užívání. 

Průměrný součinitel prostupu tepla , 

Tato hodnota průkazu ukazuje energetickou kvalitu obálky, tedy jak moc dobře je dům zateplen.

 Měrná potřeba tepla na vytápění 

Měrná potřeba tepla na vytápění je veličina, která představuje tepelně-izolační vlastnosti budovy bez ohledu na to jak je účinný topný systém a zdroj tepla. Vyjadřuje množství tepla vztaženého na jednotku plochy (kWh /m2/rok). Jedná se o energetický výstup z objektu, který je zapříčiněn ztrátami obálky. Tento údaj je potřebný např. pro dotaci Zelená úsporám. 

Celková dodaná energie 

Celková dodaná energie byla dříve hlavním ukazatelem energetické náročnosti budovy. Zjednodušeně se jedná o energii, která vstupuje do budovy. Jde tedy např. o množství plynu, které zaznamená plynoměr při typizovaném užívání domu. Obdobně se může jednat o eletřinu, nebo dálkové teplo. V případě pevných paliv, jako je biomasa nebo uhlí, se jedná o množství energie obsažené v palivu, které vám dodají do domu. Do dodané energie se také počítá solární záření dopadající na sluneční kolektory nebo fotovoltaické panely a energie prostředí, kterou může využívat tepelné čerpadlo.

Dílčí ukazatele energetické náročnosti 

Tato část průkazu ukazuje energetickou nárčnost jednotlivých technických systémů budovy. Z toho lze vyčíst, zda nejvíc energie připadá na vytápění,
nebo třeba na osvětlení, a na co se má vlastník soustředit, pokud chce energii
a peníze ušetřit. Na první pohled je tak vidět, kde má dům největší rezervy.

Všechny měrné hodnoty jsou vztaženy na jeden metr čtvereční energeticky
vztažné plochy. 

Energetický specialista 

Zpracovatel průkazu získává svou autorizaci od Ministerstva průmyslu a obchodu. Musí mít příslušné vzdělání, zkušenosti a projít úspěšně zkouškou.
Při chybně zpracovaném průkazu mu hrozí odebrání autorizace a pokuta. V případě pochybností lze jméno zpracovatele ověřit podle čísla osvědčení na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Ev. č. průkazu

Evidenční číslo průkazu, pod kterým je daný PENB začleněn v databázi ENEX, evidované Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Doba platnosti PENB

Dále je vyznačeno datum, do kdy PENB platí. Platnost je standardně 10 roků od data vystavení, nebo do doby nejbližší provedené větší změny dokončené budovy.

Nelíbí se vám vaše energetická náročnost budovy?

Pokud má váš dům vysokou energetickou náročnost, lze ji vylepšit mnoha způsoby. Nejčastějším řešením je zateplení, pomůže také změna způsobu vytápění (například přechod z vytápění elektrickým kotlem na plynový kotel) nebo instalace fotovoltaické elektrárny, která energetickou náročnost významně sníží.

Na novostavby domů jsou kladeny vysoké požadavky, které se od roku 2022 ještě postupně zpřísní. Obecně se dá říci, že podle novely vyhlášky nelze postavit novou budovu v horší energetické kategorii, než je „D“, tedy budova méně úsporná. od roku 2022 to však bude spíše „B“ .  PENB je také nedílnou součástí žádosti o stavební povolení či ohlášení.

  Co se z PENB nedozvíte ?

  Průkaz energetické náročnosti budovy nehodní skutečnou spotřebu proto se nedozvíte:

  • Jaká bude právě  spotřeba energie. Průkaz hodnotí standardizované užívání.
  • Tepelnou ztrátu objektu pro např. výkon kotle.
  • Spotřebu energie pro domácí spotřebiče.
  • Užitnou plochu všech místností. V PENB je uvedena energeticky vztažná plocha, která je zjednodušeně půdorysným průmětem všech podlaží, počítáno z vnějších rozměrů, včetně obvodových stěn.
  • Jaký je technický stav objektu (různá poškození, zatékání apod.).
  • Tloušťku tepelné izolace – jsou uvedeny jen součinitele prostupu tepla konstrukce ve W/(m2.K).

  Máte více otázek ?

  Potřebujete více informací o tom, co se v průkazu dozvíte?

  Opakující se otázky naleznete v sekci časté otázky
  V každém případě nás můžete kontaktovat a rádi Vám zodpovíme jakoukoliv otázku.