Kdy je potřeba energetický průkaz pro byt,kancelář

Z novely zákona č.406/2000 vyplývá povinnost zajistit průkaz: pro byt nebo kancelář je potřeba:

 • při prodeji od 1.1.2013
 • při pronájmu od 1.1.2016

Povinnosti

 • Předložení průkazu možnému kupujícímu (nebo pronajímateli) před uzavřením smlouvy o koupi nebo pronájmu budovy nebo její části
 • Předat průkaz kupujícímu (nebo nájemníkovi) nejpozději při podpisu smlouvy o koupi nebo pronájmu budovy nebo její části
 • Zajistit, aby při pronájmu nebo prodeji byly uvedeny v reklamních a informačních materiálech týkajících se budovy ukazatelé energetické náročnosti budovy podle PENB

Výjimky

 • Průkaz lze nahradit vyúčtováním energií za poslední 3 roky
  • Vyúčtování by mělo obsahovat dodáveky elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky
 • Postup pro nahrazení průkazu vyúčtováním energií:
  • Písemně požádat o průkaz 
  • Pokud Vám nebude vydán je možné využít vyúčtování energií

 

Cena energetického "štítku" pro byt, kancelář

 • Ceny jsou konečné včetně DPH
 • V ceně je poštovné i balné
 • V ceně jsou dvě kopie - další kopie dle dohody

Cena průkazu energetické náročnosti pro ucelneou část -byt, kancelář apod-:

 • Jednotka byt, kancelář do 200m2 - 2 500,- Kč

Zjednodušené zaměření jednotky

V případě, že nemáte projektovou dokumentaci, bude nutné provést za příplatek zjednodušené zaměření.

 • Jednotka byt, kancelář do 200m2 - 1 500,- Kč
Cena je závislá na typu a velikosti objektu a také na dostupnosti podkladů, které jsou k dispozici. Ceník v PDF naleznete zde v PDF pdfCeník energetických průkazů budovy

 

Potřebné podklady pro zhotovení štítku bytu, kanceláře

Pokud podklady nemáte - nic se neděje, provedeme zaměření a prohlídku objektu na místě

 

Nejdůležitější jsou tyto podklady:

 • Výkresy - půdorysy
 • Výkresy - pohledy
 • Výkresy - řezy
 • Skladby konstrukcí
 • Způsob vytápění a ohřevu teplé vody
Seznam všech potřebných informací pro vyhotovení PENB, stávající objekt v PDF pdfPodklady-PENB

 

Časté otázky - Energetický štítek pro byt,kancelář

Dotazy k tzv. „štítkování budov“ a pořizování PENB

 Jak řešit spory ve společenství vlastníků, když nedojde k dohodě, a byt v domě je třeba prodat?

Zákon je nutno dodržet i přes nesouhlas jednotlivých vlastníků. Majitel budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni od 1. ledna 2013 zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy nebo její ucelené části (například bytu), při jejím pronájmu a od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části. Při prodeji a pronájmu bytu bude možno dočasně nahradit PENB fakturami za všechny energie za poslední tři roky za bytovou jednotku.

Pokud v domě proběhla větší rekonstrukce po 1.1.2009, měl by být PENB při té příležitosti vyhotoven (§6a odst. 2 písm b).

Pokud předchozí možnosti selžou, je možné vyhotovit PENB pro jednotlivý byt (§ 2 odst. 1 písm. m).

 

Pokud převádím byt nebo dům darovací smlouvou na své děti, musím také pořizovat PENB?

Zákon mluví jen o prodeji a koupi. Ne o převodu na děti, nebo jiné rodinné příslušníky.

 

Týkají se tato ustanovení zákona i bytů v družstevním vlastnictví?

Ano, pokud dojde k převodu nemovitosti- tedy změně vlastníka. U družstevního bytu nejde o převod nemovitosti, ale o převod členských práv, a proto není nutné nechat si zpracovat průkaz. Od roku 2016 půjde o pronájem ucelené části nemovitosti, tudíž i všechny družstevní domy budou muset mít průkazy zpracované. Vlastníkem domu je družstvo, takže vlastník bude muset mít k dispozici PENB.

Existují z povinnosti pořízení PENB výjimky?

Povinnosti pořídit si PENB se zatím vyhne jen vlastník bytové jednotky, který dohledá účty za energii spotřebovanou v bytové jednotce za uplynulé 3 roky. 

 

Jsem spolumajitelkou 1/2 bytu, který v současné době prodáváme. Společenství vlastníků nám PENB odmítlo objednat. Stačí nám tedy faktury za poslední 3 roky, i když byt byl poslední 2 roky prázdný?

Ano, v takovém případě stačí faktury za poslední 3 roky. Tím naplníte literu zákona i přesto, že byt nebyl nějakou dobu užíván. Novému majiteli by pomohlo, kdybyste našla starší faktury z doby, kdy byl byt užíván.

 

Je nutné pořídit PENB v případě, že vlastním byt, který je momentálně v pronájmu?

V případě, že pronajímáte jeden byt, není třeba pořizovat PENB. Tato povinnost nastane až od 1.1.2016.

 

Chci koupit byt v novostavbě, která je ohodnocena energetickou náročností C. Jedná se o běžné hodnocení u novostaveb v Praze?

Energetická třída C je standardní řešení stavby (je to vyhovující řešení splňující normové požadavky). Do energetické třídy B spadají především nízkoenergetické stavby (řešení splňující doporučené požadavky). Energetickou třídu A splňují pouze pasivní stavby (nadstandardní řešení). Třída C je pro novostavbu zcela v pořádku, jedná se o běžné hodnocení novostaveb. Nízkoenergetický domy staví jen osvícení investoři a pasivní bytový dům se v Praze zatím postavil podle našich informací pouze jeden.

 

Jestliže budu ignorovat požadavky zákona a nechci dávat peníze za žádný štítek, může se mi něco stát?

Ano. Dodržování uvedených požadavků kontrolují podle zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon) územní inspektoráty Státní energetické inspekce (SEI). Inspektoři jsou oprávněni vyžádat si od kontrolovaných osob veškeré informace potřebné k posouzení souladu výrobků spojených se spotřebou energie s požadavky zákona o hospodaření energií. Při nedodržení zákona mohou vlastníkovi budovy nebo společenství vlastníků jednotek udělit pokutu. Kontrolu vykonává Státní energetická inspekce, ta také v případě porušení povinnosti vybírá a vymáhá pokuty. Kontroly probíhají na základě náhodných výběrů, do budoucna se však počítá i s podněty kupujících či nájemců, kteří průkaz od pronajímatele či prodávajícího neobdrželi. U fyzických osob je porušení povinností vyplývajících ze zákona bráno jako přestupek, za který lze uložit pokutu do 100 000 korun. U právnických osob a podnikajících fyzických osob, společenství vlastníků jednotek, energetických auditorů se jedná o správní delikt. Pokuta za správní delikt může být uložena v rozsahu do výše 100 000 Kč, 200 000 Kč, případně do 5 milionů korun v závislosti na závažnosti správního deliktu a na osobě, která jej spáchala. Například za nedoložení průkazu hrozí právnickým a podnikajícím fyzickým osobám pokuta až do výše 100 000 Kč, u společenství vlastníků jednotek pokuta až do 200 000 Kč. U provozovatelů budov využívaných pro účely školství, poskytování ubytovacích služeb, zdravotnictví apod. může činit pokuta za správní delikt neumístění průkazu na veřejně přístupném místě v budově až 5 milionů korun. Přestupky a správní delikty však nelze stíhat neomezeně. Promlčecí lhůta pro projednání přestupků činí u fyzických osob jeden rok od spáchání přestupku. Odpovědnost právnické osoby za správní delikt se promlčí ve lhůtě jednoho roku poté, co se o něm správní orgán dozvěděl, nejpozději však do dvou let ode dne, kdy byl spáchán

 

Jaké jsou ceny PENB?

Cena je závislá na typu a velikosti objektu a také na dostupnosti podkladů, které jsou k dispozici. Ceník pro stávající budovy naleznete zde: Ceník energetických průkazů budovy

 

Jak dlouho platí průkaz energetické náročnosti?

PENB platí podle zákona 10 let, pokud nebudete provádět větší změnu dokončené budovy (nad 25%).

Stačí podklady poslat e-mailem energetickému specialistovi, nebo si musí dům osobně prohlédnout?

Zpracovatel PENB musí mít k dispozici věrohodné informace. Pokud mu je zadavatel neposkytne, měl by si je osobně ověřit. To však znamená náklady navíc, které je nutno promítnout do ceny zpracování PENB.

 

Co vlastně musí obsahovat podklady, které energetický specialista potřebuje k provedení výpočtů?

Pokud není k dispozici projekt s technickými zprávami, které obsahují skladby konstrukcí obvodové obálky budovy, je nutno stav budovy ověřit na místě měřením a případnými sondami do těchto konstrukcí. Další údaje nutné k výpočtu jsou informace o stavu technických zařízení budovy- vytápění, větrání, osvětlení, chlazení, rekuperace… Zjištění a dokladování těchto údajů si vyžádá dodatečné náklady, které se promítnou do ceny zpracování PENB.

 

K čemu mi bude energetický štítek? Pomůže lépe prodat nemovitost?

Energetický štítek dává kupujícímu spolehlivou informaci o tom, jak je provoz nabízené budovy hospodárný, nikoliv o tom, jaká je skutečná energetická spotřeba hodnocené nemovitosti. Dosud předkládaná vyúčtování za spotřebované energie jsou zpravidla ovlivněna zvyky a způsobem hospodaření dosavadních uživatelů (část roku neobydleno, topí se pouze v jedné místnosti). Kupující, který se rozhoduje pro tak velkou investici, však potřebuje objektivní hodnocení. Ve vyspělém světě je stupeň energetické náročnosti budovy jednou ze základních informací, které jsou u nabízené nemovitosti inzerovány. 

  

Nenašli jste odpověď na vaší otázku?

Máte-li jakoukoli otázku o Průkazu Energetické Náročnosti Budovy.
Neváhejte se bezplatně zeptat.

Zodpovídání otázek je zdarma

Jméno:
E-mail:
Otázka:

S osobními údaji je zacházeno dle znění Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000.
            Poskytnuté údaje nebudou předány třetím stranám.

 

2014 ® ArchEnergy s.r.o. Google+